EKIPA FILMOWA

Szukasz ekipy filmowej do Twojej produkcji? Asystenta sprzętu filmowego, operatora kamery, oświetleniowca lub kierownika planu? Zobacz nasze portfolio i ofertę.

przejdź na stronę domu produkcyjnego

REGULAMIN


TL:DR
 • Ceny podaliśmy w netto za dzień wypożyczenia. Dolicz 23% VAT.
 • Zadzwoń lub napisz mail z pytaniem o dostępność/rezerwację. Weź dowód tożsamości, żeby odebrać sprzęt.
 • Pierwszy raz u nas? Możemy wymagać kaucji lub przedpłaty. Daj znać skąd o nas wiesz, mamy wspólnych znajomych?

Pełna treść regulaminu:

 1. Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.
 2. Podmiotem prowadzącym wypożyczalnię jest firma Grandfox Witold Dajek, ul. Szwedzka 12/3, 30-324 Kraków, NIP: 6762371471.
 3. Ustalenia terminu, dostępności oraz wybór sprzętu należy skonsultować z RENTgrandfox korzystając z listy sprzętu oraz kontaktu telefonicznego lub mailowego, podanych na stronie www.rentgrandfox.pl
 4. Wszystkie ceny podane na stronie www.rentgrandfox.pl są cenami netto PLN za dobę wypożyczenia. Do ceny należy doliczyć 23% VAT
 5. Osoba korzystająca z wypożyczalni ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie, zniszczenie oraz zagubienie wypożyczonego sprzętu, którego obsługa nie wymaga asystenta.
 6. Wynajem sprzętu powyżej wartości 10 000 zł, gdzie jest to kwota wartości rynkowej pojedynczego sprzętu filmowego, będzie podlegać weryfikacji konieczności wydania sprzętu wyłącznie z asystentem.
 7. Weryfikacja dokonywana przez pracowników RENTgrandfox koniecznej asystentury, o której mowa w pkt. 4 regulaminu zależy od doświadczenia i umiejętności obsługi sprzętu filmowego wypożyczającego.
 8. W przypadku wypożyczenia sprzętu wraz z asystentem, to asystent w imieniu korzystającego z wypożyczalni zajmuje się obsługą sprzętu. Asystent jest odpowiedzialny za sprzęt który obsługuje. Korzystający z wypożyczalni nie może obsługiwać sprzętu samodzielnie.
 9. W przypadku osób niepełnoletnich każdy wypożyczony sprzęt może być udostępniony tylko i wyłącznie z asystentem RENTgrandfox.
 10. RENTgrandfox może odmówić wypożyczenia sprzętu osobom, które wcześniej zostawiały jakikolwiek sprzęt w lombardzie, były karane lub pozbawione wolności za złamanie prawa., w tym kradzież.
 11. Niniejszy regulamin i cennik wypożyczalni jest dostępny do wglądu w siedzibie wypożyczalni sprzętu filmowego w Krakowie RENTgrandfox oraz na stronie internetowej wypożyczalni.
 12. Podmiot prowadzący wypożyczalnię nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie jakichkolwiek przepisów prawa związanych z projektami realizowanymi przez osoby korzystające z wypożyczalni.
 13. Podmiot prowadzący wypożyczalnię nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia osób trzecich dotyczące praw autorskich do zrealizowanych przez korzystającego z wypożyczalni materiałów audiowizualnych.
 14. Wszelkie spory związane z przyznaniem i realizacją nagrody rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby podmiotu prowadzącego wypożyczalnię.
 15. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego.
 16. Administratorem danych osobowych jest podmiot prowadzący wypożyczalnię, mail kontaktowy w sprawach dot. danych : [email protected].
 17. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o art. 6 ust. 1 pkt b), c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) w celu związanym z wykonaniem umowy oraz obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z jej zawarciem.
 18. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Administrator nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe mogą zostać udostępnione pracownikom Administratora, organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa (w szczególności upoważnionym organom państwowym), a także powierzone na podstawie umowy zawartej na piśmie podmiotom świadczącym usługi na zlecenie Administratora.
 19. Dane osobowe będą przechowywane do czasu przedawnienia ew. roszczeń wynikających z umowy wypożyczenia/ najmu sprzętu, przy czym w przypadku dokumentacji księgowej okres przechowywania będzie nie krótszy niż 5- letni okres wynikający z obowiązujących przepisów o rachunkowości (art. 74 ustawy o rachunkowości).
 20. Korzystający z wypożyczalni przekazujący dane jest uprawniony do:
  • uzyskania dostępu do jego danych osobowych,
  • żądania sprostowania nieprawidłowych danych,
  • usunięcia danych przy spełnieniu przesłanek opisanych w art. 17 RODO,
  • ograniczenia przetwarzania danych na warunkach określonych w art. 18 RODO,
  • przenoszenia danych innemu administratorowi na warunkach określonych w art. 20 RODO,
  • wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Podanie danych osobowych przez przekazującego dane jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z nawiązaniem i przebiegiem współpracy z prowadzącym wypożyczalnię Administratorem.  

Pobierz regulamin w formacie PDF